Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία: είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αξιολόγηση της ανάπτυξης της ανθρώπινης επικοινωνίας, αλλά και την αποκατάσταση πιθανών δυσκολιών/ αποκλίσεων αυτής.

Λογοθεραπεία: Οι τομείς που χρήζουν Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης και Παρέμβασης είναι οι τομείς της Επικοινωνίας, του Λόγου, της Ομιλίας και της Κατάποσης. Κατόπιν της αξιολόγησης, η άμεση κατάρτιση εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος, θεωρείται βαρύνουσας σημασίας για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Λογοθεραπευτής

 

Στόχος:

Η κατάρτιση και η εφαρμογή ενός όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερου θεραπευτικού προγράμματος, το οποίο θα στοχεύει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών του ατόμου, στην βελτίωση/ ανάπτυξη ικανοτήτων που δεν εμφανίζονταν πριν την έναρξη της θεραπείας, καθώς και στην γενίκευση των κατακτηθέντων δεξιοτήτων σε όλα τα επικοινωνιακά περιβάλλοντα.