Συνήθεις Διαταραχές του Λόγου και της Ομιλίας

15Οκτ
0 comment
  • Αρθρωτικές και Φωνολογικές διαταραχές: Τα παιδιά με αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές δυσκολεύονται να παράγουν και να εκφέρουν σωστά τα φωνήματα της γλώσσας.
  • Διαταραχές ροής ομιλίας (τραυλισμός – ταχυλαλία κ.α.): Τα παιδιά που παρουσιάζουν διαταραχές ροής ομιλίας εμφανίζουν κατά την ομιλία τους επαναλήψεις ήχων, συλλαβών αλλά και λέξεων κ.α.
  • Στοματική και Λεκτική Δυσπραξίας: Τα παιδιά με αυτή τη διαταραχή δυσκολεύονται να οργανώσουν και να συντονίσουν την κίνηση των οργάνων του στόματος που εμπλέκονται στην ομιλία και παράγουν λέξεις με μη σταθερά λάθη.
  • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ): Τα παιδιά με ΕΓΔ δεν αναπτύσσουν σωστά τις γλωσσικές τους ικανότητες, παρουσιάζουν δηλαδή ελλείμματα στους επιμέρους τομείς του λόγου (λεξιλόγιο, σύνταξη, μορφολογία, φωνολογία)

Leave your thought